İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır ve program örgün öğretim olarak yürütülmektedir. Programın eğitim dili Türkçedir. Dersler Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Boyabatta verilmektedir.

Programın Amaçları ve Yeterlilikler

Öğrencilerin, işletmelerin fonksiyonlarına ilişkin bilgiye sahip olup fonksiyonlara ilişkin süreci etkinlik ve verimlilik güdümünde sorgulayabilme; işletmelerin fonksiyonlarına ilişkin sorunların çözümünde bilimsel araştırma yöntemlerine göre problemi teşhis ederek çözümüne ilişkin çalışma yapabilme; İşletme fonksiyon alanlarını yönetecek temel bilgiyle tüm fonksiyonların eşgüdümle yürütülmesini sağlayacak liderliğe sahip olabilme; yatırım ve araştırma proje sürecini iç ve dış paydaşlarıyla birlikte yürütebilme; işletmenin iç ve dış paydaşlarıyla asgari etkileşim ve iletişimle koordinasyonu sağlayabilme; stratejik yönetim sürecini içinde bulunduğu işletme çerçevesinde uygulayabilme; işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajını sağlayarak idame ettirmeleri için çalışanlarının psikolojilerini anlayarak onları istenen amaç ve hedefler doğrultusunda yönlendirebilme; işletmelerin faaliyet gösterdiği uzak ve yakın çevre içinde paydaşlarının hassasiyetlerine uyumlu şekilde çalışmasını sağlayabilme; girişimciliğin psikolojik ve sosyolojik belirleyenlerini bilerek gerektiğinde bu faktörleri bağlamsal faktörlerle uyumlu şekilde değerlendirebilme; işletmelerin faaliyet sonunda çıktıları olan gelir tablosu ve bilançosunu hazırlayarak sektördeki diğer işletmelerle finansal oranlarla karşılaştırabilme becerisi geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Programa Öğrenci Kabul ve Mezuniyet Süreci

Kabul Koşulları    

Tezsiz yüksek lisans başvurularında ALES ve yabancı dil puan şartı aranmadığından değerlendirmeler, lisans mezuniyet not ortalamasına göre en yüksek puandan itibaren sıralanarak yapılır. Sıralamada eşitlik olması durumunda mezuniyeti en yakın olana öncelik verilir.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.  Programı tamamlama süresi en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Akademik Personel

Prof. Dr. Faruk ALPASLAN (Anabilim Dalı Başkanı )

Doç. Dr. Ütku ALTINÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Sultan SALUR

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ŞAHAN

Doç. Dr. Serdar YENER

Dersler

Dersler hakkında detaylı bilgiye erişmek için linke tıklayınız >>